Nàng hởi! Nhà của ai?

Chuỗi bài viết về chính không gian Nàng sống! Nàng có sở hữu KHÔNG?